ИТХ
МӨНХТӨР

Палам МӨНХТӨР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэрлэн сумын ЗДТГ
Засаг дарга
2014-08-25 — 2020-12-01
— Төрийн албанд
дарга
2003-02-13 — 2014-08-01
— Төрийн албанд
Дорнод аймгийн шүүх
шүүгч
1996-07-05 — 2003-02-13
— Төрийн албанд
Дорнод аймгийн шүүх
туслах шүүгч
1995-05-01 — 1996-07-05
— Хувийн хэвшил
АйСВН ХХК
захирал
1993-06-25 — 1995-05-01
— Төрийн албанд
мөрдөн байцаагч
1990-07-01 — 1993-06-25

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.