ИТХ
БАТМӨНХ

Нээгч БАТМӨНХ

хурлын дарга
Мэргэжил: агро техникч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэрлэн сумын ИТХ
дарга
2016-10-28 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.