МАН-ын хороо
ЦЭЦГЭЭ

Дагва ЦЭЦГЭЭ

ИТХ-ын дарга
Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Үйлчин хоршоо
нягтлан бодогч
1992-10-15 — 1993-01-15
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ЗДТГ
Ахлах нягтлан бодогч
1993-01-15 — 2000-09-25
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ЗДТГ
ЗД-ын орлогч төрийн сан
2000-09-25 — 2013-09-24
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ЗДТГ
Нягтлан бодогч
2013-09-24 — 2016-11-04
— Төрийн албанд
Дэлгэрхаан ИТХ
ИТХ-ын дарга
2016-11-04 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.